КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ
ВРЕМЕНСКИ ПЕЧАТ

ЗА ДИГИТАЛНА ПОТВРДА НА ДОКУМЕНТИТЕ СО ТОЧНО ВРЕМЕ

Контактирајте нè на 120 или на: sohomanagement@telekom.mk

КВАЛИФИКУВАН ВРЕМЕНСКИ ЖИГ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА БЕЗБЕДНОСТ ВО ДИГИТАЛНОТО РАБОТЕЊЕ

ВРЕМЕНСКА ПОТВРДА НА ДОКУМЕНТИТЕ

Временските печати го потврдуваат постоењето на електронските податоци во одредено време на доверлив и проверлив начин.

Особено се корисни кога датумот игра значајна улога во процесот на потврда и проверка на разни документи, договори или сертификати. Временскиот печат е запис на време и датум, со кој се потврдува дека документот не е изменет од моментот кога е заверен со временски печат.

Македонски Телеком издава временски печати со точност од една секунда или попрецизно во однос на доверлив извор на координираното универзално време (UTC-Coordinated Universal Time).

Македонски Телеком, како давател на доверливи услуги го усогласи своето работење согласно новиот Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги , како и EU регулативата No. 910/2014 (eIDAS) и се запиша во националниот Регистар на даватели на доверливи услуги: https://trusteid.mioa.gov.mk/registar_listi/ како Квалификуван давател на доверлива услуга за електронски временски печат (жиг).

ПРИДОБИВКИ

Потврда дека документите биле подготвени во точно одреден временски период

Потврда на времето на испорака, прием и архивирање на електронските документи

Конзистентност (интегритет) на содржината на документите

Обезбедете потврда на
електронските документи со точно време

Цени

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ
ПАКЕТ

1.000
временски печати

2.000
ПАКЕТ

5.000
временски печати

9.000 ден.
ПАКЕТ

10.000
временски печати

16.000 ден.
ПАКЕТ

25.000
временски печати

35.000 ден.
ПАКЕТ

50.000
временски печати

60.000 ден.

ДОКУМЕНТИ

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ - КВАЛИФИКУВАН ИЗДАВАЧ
НА КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКРОНСКИ ВРЕМЕНСКИ ПЕЧАТИ

Македонски Телеком има воспоставено инфраструктура за издавање временски печати согласно законите на РМ и ЕУ стандардите, и е Квалификуван давател на доверлива услуга за временски печат во Македонија.
Македонски Телеком, како издавач на временски печати, работи во согласност со:

  • Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги како и правилниците донесени врз основа на овој закон,
  • EU регулативата No. 910/2014 (eIDAS),
  • Препораките на RFC за потврдување со временски печат: RFC 3161 »Internet X.509 Public Кеy Infrastructure - Time-Stamp Protocol (TSP),
  • ETSI EN 319 422 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time-stamping protocol and time-stamp token profiles;,
  • ETSI EN 319 421 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time Stamp

За користење услугата Временски печат, Телеком овозможува апликација за доделување и верификација на временски печати.