CLOUD

НАЈДОБРОТО РЕШЕНИЕ
ЗА ВАШИОТ БИЗНИС

Што E cloud computing?

Cloud computing, или накратко Cloud, претставува општ поим за овозможување хостирани услуги преку Интернет.

Cloud computing e концепт за информатичко-комуникациска платформа која овозможува градење на напредна IT инфраструктура преку воведување на виртуелни клиентски машини, сервери, мрежа и податочен простор. Овој концепт овозможува заштеда на електрична енергија во податочните центри преку оптимално искористување на физичките компјутерски и мрежни ресурси.

Cloud computing услугите може да бидат: приватни, јавни или комбинирани (хибридни).

Private cloud

Private Cloud е концепт наменет за корисници кои сакаат да изградат сопствен модерен податочен центар, а притоа да ги користат предностите од Cloud computing. Овој концепт овозможува поголема флексибилност, но се карактеризира со поголема иницијална инвестиција, трошоци за управување на инфраструктурата и податочниот центар.

За кого е наменет
private cloud?

За корисниците и компаниите кои имаат потреба или обврска своите најважни или сензитивни апликации да ги одржуваат и чуваат во сопствени дата центри или веќе имаат поставена IT инфраструктура.

Придобивки

Лесно проширување

Флексибилност во планирањето

Централизирано управување

Public cloud

Public cloud е модел со кој cloud сервисите се испорачуваат од cloud сервис провајдер преку Интернет или друга комуникациска врска.

Public cloud сервисите се даваат на барање и корисниците плаќаат само за оние ресурси кои ги користат во облик на основни компјутерски ресурси (CPU, RAM, storage, bandwidth, load balancing).

За кого е наменет
public cloud?

Public cloud моделот е нов и модерен концепт за обезбедување на ИТ ресурси на компаниите чиј основен бизнис не е поврзан со ИТ индустријата.


Овој модел обезбедува комплетно префрлување на одржувањето на ИТ инфраструктурата на професионални cloud сервис провајдери како што е Македонски Телеком, а компаниите можат да ги пранасочат своите ресурси во развивање на сопствениот бизнис.

Придобивки

КОМПЈУТЕРСКИ РЕСУРСИ НА БАРАЊЕ, во секое време согласно потребите

Плаќање по системот“PAY AS YOU GO”

НАМАЛУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕза ИТ инфраструктура

НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТРУЧНИ ЛИЦА за одржување на ИТ инфраструктурата

Можност за комплетно ПРЕФРЛУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТИ од легален аспект и усогласеност, како што е лиценцирање за одредени технологии на провајдерот;

ЗГОЛЕМЕНА МОБИЛНОСТ- намалување на времето на воведување на нови сервиси, ИТ инфраструктурата веќе не претставува пречка (show stopper) за развој на компанијата

Hybrid cloud

Hybrid cloud моделот е комбинација на Public cloud и on-premise private cloud со поврзување и оркестрација помeѓу нив.

Компаниите може да ги сместат најважните и сензитивни апликации на приватниот cloud додека апликациите кои бараат прилагодливи или динамички скалабилни ресурси можат да се сместат на public cloud. Целта на услугата Hybrid cloud е да се создаде унифицирана, скалибилна околина која ги има предностите и на public cloud и на private cloud инфраструкутрата.

За кого е наменет
hybrid cloud?

Hybrid cloud моделот е наменет за оние компании кои се уште имаат потреба да го задржат управувањето и контролата на своите најважни податоци.

Овој модел може да се примени како преоден модел за комплетно мигрирање на ИТ ресурсите во cloud кога компаниите ќе пресметат дека инвестирањето во обновување на постојните ИТ капацитети веќе не е исплатливо.

Придобивки

КОНТРОЛА

Задржување на управувањето на дел од инфраструктурата

ДОСТАПНОСТ

Сите придобивки од Public cloud моделот за оној дел од инфраструктурата која ќе ја мигрираат

ОПТИМИЗАЦИЈА

Прилагодување кон новите технолошки трендови, комбинирање на ресурсите и оптимизација на постојните ИТ инвестиции за нови технологии.

Зошто да го одберете Македонски Телеком за ваш
cloud сервис провајдер и систем интегратор?

Македонски Телеком нуди флексибилност во комбинирањето на Cloud решенијата од стандардната понуда со решенија прилагодени за вашата компанија. Со преместување на дел или целата ваша ИТ инфраструктура на Cloud заштедувате пари, време и ресурси, а добивате оптимизирана, сигурна и високо достапна ИТ инфраструктура.

МКТ со своето долгогодишно искуство и стручност ви нуди оптимални решенија:

 • Систем интеграциски решенија дизајнирани по мерка на секој корисник.
 • посебно прилагодени решенија, за секој корисник во согласност со неговите потреби.
 • Избор на типот на Cloud услуга:

  • Private cloud на локација дефинирана од вас и на постоечка физичка инфраструктура,
  • комплетно хостирано на Cloud инфраструктурата на МКТ
  • како екстензија на вашaта посточека инфраструктура на Cloud на МКТ (hybrid cloud)
  • на вашата физичка инфраструктура колоцирана во дата центрите на Македонски Телеком

  Независно кое решение го изберете, добивате:

  • локална поддршка на македонски јазик со стандарден тип на договор или прилагодено според вашите потреби
  • Можност за прилагодено поврзување преку Интернет, дедицирани податочни линкови кои може да бидат од стандардната понуда на Македонски Телеком или прилагодени согласно бројот и позицијата на вашите локации

Каде се вашите ресурси?

Инфраструкутрата е сместена во податочни центри изградени по највисоки стандарди на локација во Скопје (два дата центри: ТКЦ и Ѓорче Петров) и редундантен дата центар на локација во Струмица. Целокупната инфраструктура ги има следните карактеристики:

Компетенции

Македонски Телеком АД поседува повеќе од 10 годишно искуство Своето искуство како cloud сервис провајдер и систем интегратор и има cloud инфраструктура која ги задоволува сите стандарди од технички, безбедносен и организациски аспект.

Високо стручни, искусни и сертифицирани експерти од технологиите кои се имплементирани во cloud инфраструктурата како што се Microsoft, Cisco, Vmware, Citrix и сертфицирани експерти за ИТ безбедност се грижат вашите податоци да бидат безбедни и достапни 24x7 на редундантната инфраструктура на Македонски Телеком.

Дополнително, Македонски телеком има воспоставени партнерства со производителите на хардвер и софтвер имплементирани во cloud инфраструктурата: