Cloud Managed
Network (CMN)

Мрежна инфраструктура како услуга
по принципot “клуч на рака”

ШТО Е Cloud Managed Network (CMN)?

Мрежна инфраструктура управувана преку cloud (CMN) e уникатно решение за обезбeдување на жичана, безжична
и безбедносна мрежна инфраструктура, без почетна инвестиција согласно вашите потреби.

За локална жичана мрежа (LAN)
За локална безжична мрежа (WLAN)
ЗА МРЕЖНА БЕЗБЕДНОСТ

За ресторани

 • Стабилен безжичен интернет пристап кој може да поддржи поголем број посетители;
 • Селектирање на интернет содржините (забрана на содржини за возрасни, насилство, ...)
 • Рекламирање преку социјалните мрежи со најава преку Facebook профил;
 • Можност за темпирање на дневните понуди и кампањи

За хотели

 • Стабилен безжичен интернет пристап кој може да поддржи поголем број посетители;
 • Селектирање на интернет содржините (забрана на содржини за возрасни, насилство, ...);
 • Посебен безжичен интернет пристап за посетителите на семинари од гостите во хотелот;
 • Можност за интегрирање со софтвер за наплата на интернет услугата.
 • Mожност за поврзување на повеќе локации во една корпоративна мрежа.

За мали компании

 • Mожност за поврзување на повеќе локации во една корпоративна мрежа;
 • Селектирање на интернет содржините (забрана на содржини за возрасни, насилство, ...);
 • Ефикасно искористување на капацитетот на интернет линкот;
 • Посебен безжичен интернет пристап за гостите во компанијата од оној наменет за вработените.

ПРИДОБИВКИ

функционалност
Функционална мрежна инфраструктура како услуга изградена врз основа на: Најнова технологија; Најдобри практики при дизајн; Оптимално димензионирање.
КОНТРОЛА
Преглед и контрола на мрежниот сообраќај за оптимизирање на трошоците и зголемена продуктивност на вработените.
ФЛЕКСИБИЛНОСТ
Погодна за градење на мали, средни и големи мрежни решенија со напредни мрежни функционалности.
Заштеда
Без почетна инвестиција за опрема и платформа за управување и мониторинг, фиксен и контролиран месечен надомест.
МАРКЕТИНГ
Интересни и интерактивни механизми преку кои ќе можете да ја рекламирате вашата компанија со цел промоција на вашите услуги, привлекување на нови корисници и градење на успешен имиџ.

РЕШЕНИЈА ПРИЛАГОДЕНИ ЗА ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

CMN
CML
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CMW
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CMS
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Midi
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Maxi
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Advanced Midi
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Advanced Maxi
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit
CML Basic Mini
 • 24 Gigabit Ethernet
 • 4 SFP Gigabit

Технологија

Cloud Managed Network (CMN) услугата е мрежна опрема контролирана преку исклучително безбедна и високо достапна Cloud инфраструктура, која нуди напредни мрежни функционалности со неверојатна едноставност и брзина при имлементација.

Целокупното конфигурирање и администрирање со мрежните уреди, како и сите достапни функционалности од продуктната фамилија, се врши преку единствен веб портал поставен во споменатата cloud инфраструктура.

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

За сите CML продукти:

 • Сегментирање на локална мрежа во виртуелни мрежни сегменти (VLAN);
 • Дефинирање на квалитет и приоритети на сообраќај (QoS);
 • Агрегација на линкови – 802.3ad до 8 порти;
 • IEEE 802.1x безбедност на порти;
 • Sticky MAC;
 • MAC white listing;
 • BPDU guard;
 • Root guard;
 • IPv4 ACL;
 • Детална статистика и извештаи по порт, корисник или уред;

За CML Advanced Midi и CML Advanced Maxi:

 • Статичко рутирање;
 • DHCP helper;
 • OSFPv2;
 • Warm spare L3 gateway;

За сите CMW продукти:

 • Можност за дефинирање на повеќе SSIDa;
 • 802.1x и AD интеграција;
 • AirMarshal: WIPS во реално време;
 • L3 и L7 огнен ѕид;
 • Приоретизација на апликации со можност за дефинирање на максимален проток по апликација;
 • Рестрикција на рекреационен сообраќај;
 • Дефинирање на гостински пристап со splash страна или интеграција со Facebook business страна;
Основна локациска анализа:

 • Број на корисници кои проаѓаат покрај БПТ;
 • Број на корисници кои се најавиле на БПТ;
 • Број на репетитивни корисници кои се најавиле на БПТ;

 • Автоматско мапирање на БПТ и можност за воведување на скици од објекти;
 • Детална статистика и извештаи по порт, корисник или уред.

За сите CMS продукти:

 • Интеграција со AD;
 • Заштитен ѕид (Firewall);
 • Полиси базирани по идентитет;
 • VPN точка-точка или клиентски (IPSec);
 • Приоритизација на сообраќај
 • Оптимизација на WAN линк;
 • Видливост и контрола на апликативно ниво;
 • Приоретизација на сообраќајот;
 • Моделирање на сообраќајот;
 • Автоматско мапирање на мрежната топологија;
 • Детална статистика и извештаи по порт, корисник или уред;

За напредните пакети:

 • Филтрирање на сообраќајот по содржина;
 • Филтрирање на сообраќајот по URL;
 • Систем за превенција од упади (IPS);
 • Антивирус и антифишинг.