BUSINESS
COLLABORATION
SERVICES (BCS)

УСЛУГИ ЗА ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ

ШТО E BCS?

Комплетно менаџирани услуги за гласовна, податочна и видео бизнис /деловна комуникација се обезбедуваат преку централизираната апликативна платформа Cloud и дистрибуираните крајни кориснички уреди.

ШТО ОВОЗМОЖУВА BCS?

КОМУ СЕ НАМЕНЕТИ BCS СЕРВИСИТЕ?

Деловни корисници кои сакаат да добијат комплет комуникациски услуги, кои ќе им овозможат промена на работното искуство на вработените преку побрза и поедноставна комуникација со што ќе се зголеми ефикасноста на нивното работење, а преку тоа и на целата компанија.

БЕЗ ИНИЦИЈАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА ВО ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПЈУТЕРСКО – КОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА И ЗА ФИКСЕН МЕСЕЧЕН НАДОМЕСТ!

УНИФИЦИРАНИ КОМУНИКАЦИСКИ СЕРВИСИ ЗА СИТЕ ПОГОЛЕМИ ДЕЛОВНИ КОРИСНИЦИ

 • IP телефонија –говорна услуга која се реализира преку IP мрежа со користење на IP телефони како краен кориснички уред;
 • Cisco Jabber за IM&Presence - софтверска апликација за PC и мобилни уреди преку која може да се врши напредна Instant Message (IM) комуникација;
 • Cisco Jabber за Voice&Video - комплетна верзија на Jabber апликацијата која комуникација и достапност на вашиот број во канцеларија каде и да се наоѓате.

WEBEX CONNECT ЗА ДЕЛОВНИ КОРИСНИЦИ ЧИЈ БИЗНИС ИМА ПОТРЕБА ОД ОДРЖУВАЊЕ НА ON-LINE СОСТАНОЦИ

 • Софтвер за аудио и видео-конферeнцискио поврзување на две или повеќе локации.

TELEPRESENCE TELEPRESENCE ЗА НАПРЕДНИ КОРИСНИЦИ КОИ ИМААТ ПОТРЕБА ОД ПРОФЕСИОНАЛНИ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИСКИ КОМУНИКАЦИИ

 • Професионален хардвер за овозможување на аудио и видео-конференциски врски со висок квалитет на пренесениот сигнал. Во зависност од лиценцата, овие врски можат да бидат site-to-site или multi site.

ПРИДОБИВКИ

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Функционална мрежна инфраструктура како услуга изградена врз основа на:

 • Најнова технологија;
 • Најдобри практики при дизајн;
 • Оптимално димензионирање;
 • Напредни функционалности кај говорните услуги.

ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Надградба на капацитетот на еден сервис или воведување на нов сервис согласно потребите.

ЗАШТЕДА

Без почетна инвестиција во опрема и без оперативни трошоци за одржуавње на сервисите.

 • Pay as you use модел

UNIFIED COMMUNICATIONS

 • Димензионирање и дизајнирање на решението е обврска на МКТ
 • Инсталација, конфигурација и одржување вклучено во цената на сервисот;
 • Карактеристики: - 99,7% достапност на услугата на годишно ниво:
 • Корисничка поддршка 24x7x365;
 • Контакт центар 0800 10800;
 • Следење на состојбата, регистрирање и дејствување по испади од страна на МКТ;
 • Напредна поддршка во работни денови од 08:00 до 16:00 часот.
 • Основни функции вклучени во сервисот:
 • Call Forward
 • Call Transfer
 • Hold - Speed Dial
 • Ad Hoc Conference
 • Call Admission Control
 • Access Restriction
 • LDAP Authentication
 • Single Number Reach
 • Meet me Conference
 • Time Based Call Routing
 • Call Pick up
 • Hunting
 • Обезбедување на крајни кориснички уреди (IP телефони) во склоп на услугата:
 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ
BCS Basic
Основен пакет на услуги
Еден комуникациски уред по приклучок
Jabber for IM&Presence
IP телефон:
Cisco 3905

Cisco 3905

219 259
денаримесечно
*

Без телефон. Месечен надомест за договор на две години.

347 409
денаримесечно
*

Со телефон. Месечен надомест за договор на две години.

BCS Premium
Основен пакет на услуги
Jabber for IM&Presence
Еден комуникациски уред по приклучок
IP телефон:
Cisco 7821

Cisco 7821

Можност за избор од дополнителен пакет на услуги*
423 499
денаримесечно
*

Без телефон. Месечен надомест за договор на две години.

694 819
денаримесечно
*

Со телефон. Месечен надомест за договор на две години.

BCS Executive
Основен пакет на услуги
Jabber for IM&Presence
Jabber for Voice&Video (за PC, лаптоп, таблет, смартфон)
Десет комуникациски уреди по приклучок
IP телефон:
Cisco 7965

Cisco 7965

Можност за избор на дополнителен персонален уред за видеоконференција**
686 809
денаримесечно
*

Без телефон. Месечен надомест за договор на две години.

1.016 1.199
денаримесечно
*

Со телефон. Месечен надомест за договор на две години.

BCS Voice Conference
Основен пакет на услуги
Еден комуникациски уред по приклучок
IP телефон за аудиоконференција:
Cisco 8831

Cisco 8831

847 999
денаримесечно
*

Без телефон. Месечен надомест за договор на две години.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ
Дополнителен пакет за BCS Premium*
Дополнителна Jabber for Voice функционалност за BCS Premium пакетот
Два комуникациски уреди по приклучок (пр. телефон + таблет/смартфон)
169 199
денаримесечно
BCS CUBE 2901 30 SRST
Voice gateway како
дополнителен уред
3.050 3.599
денаримесечно
BCS CUBE 2911 60 SRST
Voice gateway како
дополнителен уред
3.8974.599
денари месечно
BCS CUBE 2921 100 SRST
Voice gateway како
дополнителен уред
5.084 5.999
денари месечно
BCS CUBE 2951 130 SRST
Voice gateway како
дополнителен уред
7.542 8.899
денари месечно
BCS Call Center (5 агенти)
Call Center за 5 агенти
3.813 4.499
денари месечно

WEBEX CONNECT

 • Димензионирање и дизајнирање на решението е обврска на МКТ
 • Инсталација, конфигурација и одржување вклучено во цената на сервисот;
 • Карактеристики: - 99,7% достапност на услугата на годишно ниво:
 • Корисничка поддршка 24x7x365;
 • Контакт центар 0800 10800;
 • Следење на состојбата, регистрирање и дејствување по испади од страна на МКТ;
 • Напредна поддршка во работни денови од 08:00 до 16:00 часот.

Цена на еднократниот надомест

 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ
BCS Webex
Webex за 10 истовремени учесници
3.982 4.699
денари месечно

TELEPRESENCE

 • Димензионирање и дизајнирање на решението е обврска на МКТ
 • Инсталација, конфигурација и одржување вклучено во цената на сервисот;
 • Карактеристики: - 99,7% достапност на услугата на годишно ниво:
 • Корисничка поддршка 24x7x365;
 • Контакт центар 0800 10800;
 • Следење на состојбата, регистрирање и дејствување по испади од страна на МКТ;
 • Напредна поддршка во работни денови од 08:00 до 16:00 часот.

Основни пакети

 • Обезбедување на крајни кориснички уреди (IP телефони) во склоп на услугата:
 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ
BCS TP SX10
Основен пакет на услуги
Уред за видео конференција Cisco SX10. Монитор не е вклучен во понудата.
Монитор не е вклучен во понудата
4.914 5.799
денаримесечно
BCS TP SX20
Основен пакет на услуги
Уред за видео конференција Cisco SX20
Монитор не е вклучен во понудата
9.999 11.799
денари месечно
BCS TP SX20 (Multi Site)
Основен пакет на услуги
Уред за видео конференција Cisco SX20 со подршка за видеоконференција со повеќе страни.
12.11814.299
денари месечно

РЕФЕРЕНЦИ