ВИДЕО
НАДЗОР

Македонски Телеком ви нуди сигурно решение за проактивна заштита на имот и ресурси.

Решението овозможува централизиран систем за видео надзор на дисперзирани локации на територијата на Македонија за финансиски и владини институции, странски претставништва, заштитени локалитети и објекти, јавни сервиси или услуги на пат, производни, складишни и продажни капацитети, казина и кладилници, бензински пумпи, градилишта и сл. Воедно, решението претставува идеално дополнување/замена на физичката заштита и алармните системи.

Искористете ги предностите на решението за видео надзор кое обезбедува:

  • Национално покривање
  • Голема расположивост
  • Доверливост – реализација преку виртуелна приватна видео мрежа,
  • Модуларност – избор на линкови и опрема според корисничките потреби
  • Конкурентни цени

Решението за видео надзор вклучува:

  • Терминални уреди (камери, сервери и софтвер за видео надзор)
  • Видео комуникациски линкови по избор на корисникот, за поврзување на локациите во единствена виртуелна мрежа за видео надзор („видео VPN“)
  • Каблирање, инсталација и одржување
  • Можност за пристап до „видео VPN“ мрежата преку MaxADSL приклучок или безбеден глобален пристап преку интернет