OFFICE FAX

факс услуга преку
интернет

ШТО Е OFFICE FAX ?

Office Fax услугата може комплетно да ја замени вашата стара факс машина и да ви обезбеди уште повеќе можности за водење на вашиот бизнис. Тоа е интернет базирана услуга која ги овозможува основните функции на стандардната факс телефонска услуга, преку e-пошта:

  • факсовите пратени од вашите соработници од факс машина, наместо на факс машина можете да ги добивате во вашето електронско сандаче;
  • на вашите соработници и деловни партнери кои сè уште користат класична факс машина, праќаjте им факс ови напишани или прикачени како документ во е-порака, кои тие ќе ги добиваат на својата факс машина.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Едноставно праќање и примање факсови преку e- пошта;

Користење на истиот телефонски број за виртуелна конекција за праќање и примање факс пораки;

Достапност на услугата од која било локација преку интернет;

Сигурност и тајност на документите, при што тие нема секому да му бидат достапни во канцеларијата;

Праќање повеќе документи во една е-порака, веднаш без долго чекање;

Архивирање на факсовите и нивно лесно пребарување.

Придобивки

едноставност
Користење на факс услугата без употреба на големи и комплицирани факс машини, хартија и тонери. Едноставно, праќајте и примајте факсови преку e-пошта
Брзина
Праќајте факсови инстантно – повеќе нема чекање!
Безбедност
Сигурност и безбедност на документите, со ограничен пристап до податоците за секој од вработените.
ЗАШТЕДА
Заштеда на уреди, хартија и тонери. Користејќи Offce Fax вие ја чувате животната средина

ЦеНИ и спецификација

Office Fax е оптимално бизнис решение за навремена, едноставна и сигурна испорака на факс документи.

  • За користење на услугата нема потреба од други Телеком услуги, дополнителни уреди, потребен ви е само интернет пристап, е-адреса и виртуелен телефонски број.
  • Факсовите можат да се праќаат од која било е-адреса што ќе ја назначите, од кој било домен.
  • Постои и можност добиениот факс да пристига на повеќе e-адреси.
Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

Office fax

за неопределено

Еднократен надомест
за инсталација
169
денари еднократно
Месечен надомест
за инсталација
211
денари еднократно
Сообраќај во мрежата
на Телеком
редовни цени
Сообраќај кон други
фиксни мрежи
редовни цени
Сообраќај кон мобилни мрежи
редовни цени

Office fax

за неопределено

Еднократен надомест
за инсталација
84
денари еднократно
Месечен надомест
за инсталација
169
денари еднократно
Сообраќај во мрежата
на Телеком
бесплатно
Сообраќај кон други
фиксни мрежи
10% пониски цени
Сообраќај кон мобилни мрежи
10% пониски цени

Office fax

за неопределено

Еднократен надомест
за инсталација
84
денари еднократно
Месечен надомест
за инсталација
126
денари еднократно
Сообраќај во мрежата
на Телеком
бесплатно
Сообраќај кон други
фиксни мрежи
20% пониски цени
Сообраќај кон мобилни мрежи
20% пониски цени

ТЕХНОЛОГИЈА

Office Fax услугата се обезбедува преку фиксен виртуелен телефонски број на Ericsson MM IMS системот од кој се реализира преносот на документите и повиците, кон софтвер инсталиран на факс сервер.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

За да пратите Office Fax, треба во e-пораката во To... полето да се внесе бројот на кој ќе се праќа факсот и во Subject полето да се внесе бројот на факсот на праќачот и кодот за автентикација.
Факсот кој треба да се прати се пиАшува во е-пораката или се праќа како прилог во .pdf, .tiff или .doc формат.

За помош погледнете го упатството.

Активирајте Office Fax со повик во Бизнис контакт центарот на 120 или во најблиската Телеком продавница.

РЕФЕРЕНЦИ

Регулаторна комисија за енергетика Зегин

Прашања и одговори

Назначениот телефонски број се користи само за примање и праќање факсови, не може да се користи и за разговори.
Постојната телефонска линија може да се користи за Office Fax, само треба во Телеком да се активира оваа услуга наместо линијата и може да се задржи и постојниот телефонски број.
Да, една e-адреса може да се поврзе со повеќе виртуелни телефонски броеви.
Да, може во секое време да се промени e-адресата, кодот за автентикација и форматот во кој ќе ги добивате факс документите и преку веб порталот Мој Телеком.
  • Овозможува мобилност
  • Овозможува тајност на податоците;
  • Се намалуваат трошоците за уреди, тонери и хартија
При користење на услугата пристигаат повратни e-пораки со информација (нотификација) дали факсот е успешно или неуспешно пратен, дали е погрешна автентикацијата и слично.
Факсот кој треба да се прати се пишува во самата е-порака или се праќа како прилог во .pdf, .tiff или .doc формат.