ДИГИТАЛНИ
СЕРТИФИКАТИ

за безбедно дигитално
потпишување

Што е Дигитален Сертификат?

Дигиталниот сертификат е електронски потпис за документите кои ги издавате во електронски облик.

Со него се потврдува идентитетот на носителот на сертификатот, како и веродостојноста на испратениот документ.

Може да се користи и за енкрипција на документи и за безбедна електронски комуникаицја како и за автентикација при пристап на апликации.

Зошто Дигитален Сертификат
од Македонски Телеком?

Македонски Телеком има изградено инфраструктура на јавни криптографски клучеви (Public Key Infrastructure – PKI) и е регистриран издавач на сертификати (CA – Certificate Authority), согласно законите во РМ и ЕУ стандадите, уште од 2006 г.

Македонски Телеком CA се базира на Entrust технологијата, светски лидер во областа на PKI системите, сертифкационите тела и заштитата на електронското работење. Македонски Телеком CA функционира на база на само-потпишан сертификат издаден сам од себе во процесот на креирање на клучеви.

Дигиталните сертификати на Македонски Телеком CA се наменети за сите правни и физички лица чија работа делумно или целосно се одвива електронски.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Автентикација

Потписот на испраќачот на документот е веродостоен/идентитетот на испраќачот е потврден.

Интегритет

Податоците што се испраќаат се заштитени од неовластени промени.

Неотповикливост

Трансакцијата не може да се оспори ниту од праќачот ниту од примателот.

Доверливост

Содржината на пораката може да ја прочита само назначениот примател.

Придобивки

ЗГОЛЕМЕНА ЕФЕКТИВНОСТ
преку дигитализирање на процесите во компанијата

ИНТЕГРИТЕТ
гарантирана конзистентност и безбедност на е-документите

ЗАКОНСКА УСОГЛАСЕНОСТ
целосна законска усогласеност со законските барања

КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ДИГИТАЛНИОТ СЕРТИФИКАТАТ?

Со дигиталниот сертификат лесно ќе ја зголемите вашата продуктивност и ќе ги намалите трошоците и времето потребни за поднесување на документи до државните институции, како и за секојдневните е-трансакции (фактури, дописи, нарачки).

КВАЛИФИКУВАНИ ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ

Овие персонални сертификати се замена за своерачен потпис. Наменети се за физички лица кога го користат во свое име или во име на правното лице кое го застапуваат.

Доверливост KS


Доверливост KS е квалификуван сертификат, наменет стандардни апликации.


повеќе

Доверливост KS+


Доверливост KS + е квалификуван сертификат со токен, за зголемена сигурност на сертификатот.


повеќе

Доверливост KSN


Доверливост KSN е напреден квалификуван сертификат, наменет за напредни апликации.


повеќе

Доверливост KSN+


Доверливост KSN+ е напреден квалификуван сертификат со употреба на токен, кој обезбедува зголемена сигурност на чување на сертификатот.


повеќе

Доверливост KS е квалификуван сертификат, наменет за дигитална идентификација при користење на стандардни апликации, кој може да се користи за:

 • Пристап на апликации кои бараат користење на квалификуван сертификат во согласност со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис на Република Македонија
 • Енкрипција/декрипција на документи во електорнски облик (MS Office, PDF, Outlook)
 • Безбедна комуникација по e-пошта
 • Дигитален потпис

Карактеристики:

 • Се сместува на дискот на персоналниот компјутер
 • Во пакетот вклучени се еден пар клучеви
 • Сертификатот се издава со важност од 1, 2, 3 4 или 5 години
 • Сертификатот е осигуран на годишен износ од 50.000 €

Цени

Услуга Цени [без ддв] Цени [со ддв]
Прва активација 127 ден. 150 ден.
Годишен надомест 720 ден. 850 ден.
Отповикување на дигитален сертификат 177 ден. 209 ден.
Суспендирање на дигитален сертификат 169 ден. 199 ден.
Отповикување на суспензија 169 ден. 199 ден.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ ПОПУСТ НА ГОДИШЕН НАДОМЕСТ
4 години 5 %
5 години 10 %

Македонски Телеком овозможува попусти при купување на одреден број на сертификати.

Доверливост KS + е квалификуван сертификат со задолжителна употреба на токен, кој обезбедува зголемена сигурност на чување на сертификатот. Има исти карактеристики како Доверливост KS, но се чува на токен. Наменет е за стандардни апликации и може да се користи за:

 • Пристап на апликации кои бараат користење на квалификуван сертификат во согласност со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис на Република Македонија
 • енкрипција/декрипција на документи во електорнски облик (MS Office, PDF, Outlook)
 • безбедна комуникација по e-пошта
 • дигитален потпис

Карактеристики:

 • Се издава на токен
 • Во пакетот вклучени се еден пар клучеви
 • Сертификатот се издава со важност од 1, 2, 3, 4 или 5 години
 • Сертификатот е осигуран на годишен износ од 100.000 €

Цени

Услуга Цени [без ддв] Цени [со ддв]
Прва активација 127 ден. 150 ден.
Годишен надомест 720 ден. 850 ден.
Отповикување на дигитален сертификат 177 ден. 209 ден.
Суспендирање на дигитален сертификат 169 ден. 199 ден.
Отповикување на суспензија 169 ден. 199 ден.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ ПОПУСТ НА ГОДИШЕН НАДОМЕСТ
4 години 5 %
5 години 10 %

Македонски Телеком овозможува попусти при купување на одреден број на сертификати.

Доверливост KSN е напреден квалификуван сертификат, наменет за напредни апликации и може да се користи за:

 • дигитална идентификација при користење на напредни апликации
 • безбедна комуникација по e-пошта
 • енкрипција/декрипција на документи
 • дигитален потпис
 • осигурување на секакви видови на дигитални податоци
 • VPN овластување
 • овластување на домен
 • е-плаќање/е-трговија

Карактеристики:

 • Се сместува на дискот на персоналниот компјутер
 • Во пакетот вклучени се два пара клучеви (еден за енкрипција , друг за потпишување)
 • Сертификатот се издава со важност од 1, 2, 3, 4 или 5 години
 • Сертификатот е осигуран на годишен износ од 150.000 €
 • Историјата се архивира во MKT (можност за повторен увид во енкритираните пораки,во случај на губење сертификатот)

Цени

Услуга Цени [без ддв] Цени [со ддв]
Прва активација 424 ден. 500 ден.
Годишен надомест 2.542 ден. 3.000 ден.
Отповикување на дигитален сертификат 177 ден. 209 ден.
Суспендирање на дигитален сертификат 169 ден. 199 ден.
Отповикување на суспензија 169 ден. 199 ден.
Промена на засебно име 253 ден. 299 ден.
Враќање на историјат 508 ден. 599 ден.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ ПОПУСТ НА ГОДИШЕН НАДОМЕСТ
4 години 5 %
5 години 10 %

Македонски Телеком овозможува попусти при купување на одреден број на сертификати.

Тој е најсигурниот сертификат за широка употреба. Има исти карактеристики како Доверливост KSN, но се чува на токен.

Доверливост KSN+ е напреден квалификуван сертификат со употреба на токен, кој обезбедува зголемена сигурност на чување на сертификатот. Тој е најсигурниот сертификат за широка употреба. Има исти карактеристики како Доверливост KSN, но се чува на токен.

Доверливост KSN е напреден квалификуван сертификат, наменет за напредни апликации и може да се користи за:

 • дигитална идентификација при користење на напредни апликации
 • безбедна комуникација по e-пошта
 • енкрипција/декрипција на документи
 • дигитален потпис
 • осигурување на секакви видови на дигитални податоци
 • VPN овластување
 • овластување на домен
 • е-плаќање/е-трговија

Карактеристики:

 • Се издава на токен
 • Во пакетот вклучени се два пара клучеви (еден за енкрипција , друг за потпишување)
 • Сертификатот се издава со важност од 1, 2, 3, 4 или 5 години
 • Сертификатот е осигуран на годишен износ од 200.000 €
 • Историјата се архивира во MKT (можност за повторен увид во енкритираните пораки,во случај на губење сертификатот)

ЦЕНИ

Услуга Цени [без ддв] Цени [со ддв]
Прва активација 424 ден. 500ден.
Годишен надомест 2.542 ден. 3.000 ден.
Отповикување на дигитален сертификат 177 ден. 209 ден.
Суспендирање на дигитален сертификат 169 ден. 199 ден.
Промена на засебно име 253 ден. 299 ден.
Враќање на историјат 508 ден. 599 ден.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ ПОПУСТ НА ГОДИШЕН НАДОМЕСТ
4 години 5 %
5 години 10 %

Македонски Телеком овозможува попусти при купување на одреден број на сертификати.

УПАТСТВА

ДОКУМЕНТИ

Прашања и одговори

Дигиталниот сертификат во целост го заменува своерачниот потпис во електронското работење. Со него се потврдува идентитетот на потписникот и веродостојноста на потпишаниот електронски документ.
Освен за дигитално попишување на документи, може да се користи и за:
 • Пристап на апликации кои бараат користење на квалификуван сертификат во согласност со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис на Република Македонија
 • Eнкрипција/декрипција на документи во електорнски облик (MS Office, PDF, Outlook)
 • Bезбедна комуникација по e-пошта
Доверливост KS, содржи еден пар клучеви

Се користи за:
 • Дигитална идентификација при користење на интернет апликации
 • Енкрипција/декрипција на документи
 • Безбедна комуникација по e-пошта
 • Дигитален потпис

Доверливост KSN sодржи два пара клучеви (еден за енкрипција , друг за потпишување)
Се користи за:
 • Дигитална идентификација при користење на напредни апликации
 • Историјата се архивира во MKT (можност за повторен увид во енкритираните пораки,во случај на губење сертификатот)
 • Енкрипција/декрипција на документи
 • Безбедна комуникација по e-пошта
 • Дигитален потпис

KS+ и KSN+ сертификатите се чуваат на токен, додека KS и KSN се сместува на дискот на персоналниот комјутер.
За правни лица, корисникот треба:
 • Да пополни Формулар за добивање на Дигитален сертификат во кој ќе ги наведе следните податоци:
  • Назив на правното лице;
  • Лични податоци за одговорното лице (законски застапник на правното лице) запишано во централен регистар или од него овластено лице и
  • Лични Податоци за носителот на сертификатот
 • Да пoтпише договор за користење на услугата Дигитален сертификат
 • Да приложи Документ за лична идентификација (валидна лична карта или пасош)
 • Да поднесе Решение од централен регистар или тековна состојба

  За физички лица, корисникот треба:

  • Да пополни Формулар за добивање на Дигитален сертификат
  • Да приложи Документ за лична идентификација (валидна лична карта или пасош)
 • За инсталација и активирање на дигиталниот сертификат, со склучување на договорот за користење на дигитален сертификат, Македонски Телеком ви доставува авторизацискиот код и референтниот број. Референтниот број го добивате преку e-пошта, додека авторизацискиот код го добивате по SMS.
Во зависност од важите потреби, сертификатите се издаваат со важност од 1 до 5 години
Токенот е сигурносен уред кој се користи за чување на дигиталниот сертификат и е заштитен со PIN. Обезбедува највисок степен на заштита со два независни елементи за автентикација (two factor authentication): PIN бројот што само Вие го знаете и токенот кој го поседувате.
Често се применуваат и следниве терми: "USB токен", "dongle" and "digital signature token"
Со токенот корисникот може да врши дигитално потпишување или енкриптирање на документи и авторизација на комјутерски системи