Дата хостинг центар

НАЈБЕЗБЕДНИОТ ПРОСТОР
ЗА ВАШАТА ICT ОПРЕМА

ШТО е дата хостинг центар?

Дата хостинг центарот на Македонски Телеком е физички простор за колокација на ICT опрема, со контролиран пристап, непрекинато напојување, двојни интернет конекции, постојана клматизација и противпожарна заштита.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Сигурна и обезбедена физичка околина

Соодветна мрежна околина

Редундантно напојување

Редундантен интернет пристап

Управувани сервиси

Професионална поддршка и know-how

За кого е наменета услугата дата хостинг центар?

Придобивки

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

 • 24 часа професионална техничка поддршка
 • 18 Посети годишно во DHC под придружба на IT специјалист
 • Управување со корисничка опрема
 • Воспоставување на LAN мрежа во DHC

Безбедност

 • Firewall заштита
 • Алармен видео надзор и физичко обезедување
 • Тројно напојување (градска мрежа, батериски инвертор, агрегат)
 • Двојни мрежни ресусрси

Достапност

Дата Хостинг Центарот гарантира:

 • 99,5% достапност на напојување
 • 99,8% достапност на интернет пристап
 • 99% достапност на противпожарен ситем
 • 99% достапност на климатизација
 • 99% достапност на безбедносните системи

Комплетно решение

 • Вклучен Неограничен простор за колоцирање
 • Вклучено поврзување кон интернет
 • Објавување на DNS записи на именски опслужувач на МТ (20 домени/сервер и 5 поддомени/домен)
Спецификација

СТАНДАРДЕН ПАКЕТ

Инсталирано напојување

500W

Простор


Неограничен –
во Rack


Вклучено интернет поврзување


Опција 1

500 GB сообраќај
Неограничена брзинаОпција 2

5 Mbit/s брзина
Неограничен сообраќа


Основен пакет

Инсталирано напојување

500W

Простор


Простор на полица

(Tower server, PC и сл.)


Вклучено интернет поврзување


Опција 1

300 GB сообраќај
Неограничена брзинаОпција 2

3 Mbit/s брзина
Неограничен сообраќа


Дополнителен пакет

Инсталирано напојување

100W

Простор


Неограничен


Вклучено интернет поврзување


Опција 1

100 GB сообраќај
Неограничена брзинаОпција 2

1 Mbit/s брзина
Неограничен сообраќа


Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

Стандарден пакет

500W (1)
(500GB или 5 Mbit/s)
5.000
денари еднократно
4.999
денари месечно

Основен пакет

500W (1)
(300GB или 3 Mbit/s)
5.000
денари еднократно
4.499
денари месечно

Дополнителен пакет

100W (1)
(100GB или 1 Mbit/s)
1.299
денари месечно

За договор на 2 и 3 години следуваат дополнителни попусти на еднократниот и месечениот надомест.

доПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Цени без ДДВ
Цени со ДДВ

Инсталирање на опрема со двојно напојување

5.000
денари еднократно
X

Управување на корисничка опрема

0
денари еднократно
9.900
денари месечно

Изнајмување на засебен виртуелен Firewall context на ASA 55x

0
денари еднократно
1.800
денари месечно

Воспоставување на приватна LAN мрежа во дата хостинг центарот

5.400
денари еднократно
0
денари месечно

Дополнителни посети под придружба на IT специјалист

1.100
денари еднократно
X

Дополнителен интернет пристап

ПАКЕТ ОД 50 GB МРЕЖЕН СООБРАЌАЈ (2)

79
денари месечно

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРЗИНАТА НА ПРИСТАП ЗА 1MBPS (3)

399
денари месечно

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРЗИНАТА НА ПРИСТАП ЗА 5MBPS (3)

1.499
денари месечно

(1)Како референтна вредност за напојување ќе биде земена максималната потрошувачка на уредот ”Nameplate value” дефинирана од производителот.

(2)Цена За корисници кои што избрале „вклучен сообраќај“ - без ограничување на брзината.

(3)Цена За корисници кои што избрале „брзина на пристап“ - без ограничување на сообраќајот.

Дополнителни информации

(1)Како референтна вредност за напојување ќе биде земена максималната потрошувачка на уредот ”Nameplate value” дефинирана од производителот.

Со цел флексибилно и оптимално да се одговори на корисничките потреби пакетите за инсталирано напојување, се одбираат и се комбинираат како:

 • Повеќекратен избор на напојување во блокови од 500 W инсталирана моќност, и/или
 • Повеќекратен избор на напојување во блокови од 100 W инсталирана моќност

Во секој пакет вклучено е интернет поврзување. Со надградување на основниот пакет за напојување се надградува и интернет пристапот пропорционално на бројот на закупената количина.

Доколку покрај вклучениот интернет пристап има потреба од дополнителен, нудиме флексибилност во изборот, и тоа по реализиран сообраќај (по 50GB) или како фикснен месечен надомест за максимален загарантиран капацитет во мултипли од 1 Mbit/s или 5 Mbit/s:

(2)Цена За корисници кои што избрале „вклучен сообраќај“ - без ограничување на брзината.

(3)Цена За корисници кои што избрале „брзина на пристап“ - без ограничување на сообраќајот.